PREV NEXT


Yasuhiro (Takehiro) Konishi 10th Dan
Japan Karate-Do Ryobu Kai
Presenting Craig Sensei Kyoshi in 2001