PREV NEXT


2007 Batto - Jutsu Clinic with Toshitane Chiba
back L to R - Cladia Smith, Bill Smith, Koga Sensei & Craig Sensei
front Chiba Sensei